Skip to navbar

सूचना :-


बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (KOICA, Korea)

२०७५/०१/०४

पुरा हेर्नुहोस

मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट प्रभाबकारी बनाउने सम्बन्धमा

२०७४/१२/२८

पुरा हेर्नुहोस

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

२०७४/१२/२६

पुरा हेर्नुहोस

आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी सूचना

२०७४/१२/२६

पुरा हेर्नुहोस

रमना दिई पठाउने

२०७४/१२/०८

पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery