Skip to navbar
नयाँ समाचार

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण, नमूना कार्यविधि(PDF file) , २०७५


अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ (नमूना)

नमूना कार्यविधि
.................गाँउपालिका/नगरपालिका
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

2075/08/03

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery