Skip to navbar
नयाँ समाचार

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) ऐन-२०७५


अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) ऐन-२०७५

प्रमाणीकरण मिति  २०७५।६।२

संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर २०


अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन  गनन बनेको ऐन

प्रस्तावनााः अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,  संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

View / Download

२०७५ /०६/१९

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery