Skip to navbar
नयाँ समाचार

स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने महिला विकास कार्यक्रमको परिचय, उद्देश्य र कार्यान्वयन विधि


स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने महिला विकास कार्यक्रमको परिचय, उद्देश्य र कार्यान्वयन विधि

     अनुसूचीहरु 

  • अनुसूची १     ससर्त अनुदानको रुपमा विनियोजित बजेट
  • अनुसूची २     तालिम कार्यतालिका

  • अनुसूची ३      सेवा केन्द्र सञ्जालको कार्यक्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference)

  • अनुसूची ४       महिला संस्था र कार्यालयबीच गर्ने सम्झौताको ढाँचा

  • अनुसूची ५        जिल्ला सेवा केन्द्र सम्बन्धी विवरण

 

View/Download  

२०७५/०६/१०

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery