Skip to navbar
नयाँ समाचार

काम काज गर्न खटाउने बारे (म.बि.नि. )


 यस  मन्त्रालयको मिति २०७५ /०५/२८ को निर्णयानुसार म.बि.नि.  (बिबिध रा.प.अन. प्रथम  ) हरुको   तपशिलको स्थानमा काम काज गर्न  खटाईएको 

२०७५/०५/२९

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस

Skip to footer gallery